Czym są specjalne strefy ekonomiczne?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Czym są specjalne strefy ekonomiczne?
Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie tereny w Polsce, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na szczególnych, uprzywilejowanych warunkach. Są to obszary o ograniczonej powierzchni i lokalizacji. Obszar funkcjonowania strefy nie może przekroczyć 25 tys. ha. Obecnie okres ich działania jest określony do 31.12.2026r. W Polsce działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych:

Czym są specjalne strefy ekonomiczne?

 • Kamiennogórska;
 • Katowicka;
 • Kostrzyńsko-Słubicka;
 • Krakowski Park Technologiczny;
 • Legnicka;
 • Łódzka
 • Euro-Park Mielec;
 • Pomorska;
 • Słupska;
 • Starachowice;
 • Suwalska;
 • TSSE Euro-Park Wisłosan;
 • Wałbrzyska;
 • Warmińsko-Mazurska.

Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanawiana jest przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii zarządu województwa i zgody właściwej rady gminy, ze względu na położenie strefy. Zarządcą strefy jest spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa lub samorząd województwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

Korzyści i utrudnienia dla inwestorów

Decydującą zachętą dla inwestorów lokujących swoje projekty w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Uzyskana pomoc publiczna jest swoistą refundacją kosztów nowej inwestycji. Aby skorzystać z ulgi nie wystarczy tylko zrealizować projektu, należy również wypracować odpowiedni dochód. Pozostałymi korzyściami z działalności w strefie są: dostępność atrakcyjnych gruntów, które posiadają niezbędną infrastrukturę, możliwość zakupu nieruchomości, zwolnienia z podatku od nieruchomości, dotacje z urzędów pracy, wsparcie ze środków unijnych, wsparcie w kwestiach prawnych i organizacyjnych oraz tzw. opieka poinwestycyjna.

Niestety, funkcjonowanie w strefie jest także obarczone kilkoma wadami. Najważniejszą z nich jest obowiązek poniesienia określonych nakładów i prowadzenia działalności przez 3-5 lat. Na przedsiębiorców nakładana jest także opłata strefowa, ponoszona przez cały okres działania na jej terenie. Inwestycje związane są także z obligatoryjnym składaniem sprawozdań i poddawania się kontroli, m. in. prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej oraz prowadzenie wyodrębnionej księgowości. Niekiedy także ceny nieruchomości w strefie bywają wyższe niż poza nią. Niemożność wykorzystania w pełni zwolnienia z podatku CIT i PIT przez firmy, które późno dołączają do strefy, jest kolejnym minusem inwestycji. Również nie każdy rodzaj działalności może być prowadzony w strefie, co ogranicza zakres projektów inwestycyjnych.

Cele tworzenia SSE

 • rozwój konkretnych obszarów działalności gospodarczej;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • wspieranie eksportu;
 • zwiększanie konkurencyjności;
 • zagospodarowanie infrastruktury gospodarczej i majątku przemysłowego, zlokalizowanego w SSE;
 • tworzenie nowych miejsc pracy.

Dzięki istnieniu Specjalnych Stref Ekonomicznych ulepszono infrastrukturę, zwiększono liczbę miejsc pracy, głównie dla wykwalifikowanej siły roboczej, ułatwiono także procedury dla przedsiębiorców. Od początku istnienia Strefy przyciągnęły inwestycje o łącznej wartości ok. 112 mld zł i stworzyły 312 tys. miejsc pracy.

Artykuł powstał we współpracy z Kurs na HR

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *