Termy w Białce Tatrzań­skiej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Termy w Białce Tatrzań­skiej

Na basen w góry? Opcja zde­cy­do­wa­nie nie­orto­dok­syjna, ale oka­zuje się, że może to być wyjąt­kowo cie­kawa pro­po­zy­cja nawet dla spę­dze­nia całego week­endu. Pro­po­nuje nam ją Białka Tatrzań­ska.

Termy w Białce Tatrzań­skiej
Termy w Białce Tatrzań­skiej

Terma Białka, bo ten wła­śnie ośro­dek powi­nien zna­leźć się w cen­trum naszego zain­te­re­so­wa­nia, to cały kom­pleks wypo­czyn­kowy zor­ga­ni­zo­wany w samym cen­trum Pod­hala. Watro dodać, że współ­pra­cuje on z wie­loma miej­scami, pen­sjo­na­tami i hote­lami, gdzie zatrzy­my­wać się mogą tury­ści, więc nie ma abso­lut­nej koniecz­no­ści, by koniecz­nie wybie­rać noc­legi w Białce Tatrzań­skiej. Terma Białka może być bar­dzo łatwo i szybko osią­gnięta z każ­dego miej­sca w oko­licy. Dojazd nie sta­nowi pro­blemu, ale oczy­wi­ście nie to jest naj­waż­niej­sze, jeśli cho­dzi o baseny ter­malne Pol­ski.

Terma Białka jest ośrod­kiem natu­ral­nym, co ozna­cza, że woda jest tutaj dostar­czana i pod­grze­wana przez natu­ralne pro­cesy zacho­dzące w głębi ziemi. Nie jest to bez zna­cze­nia, ponie­waż dzięki temu aqu­apark Terma Białka staje się ośrod­kiem pro­po­nu­ją­cym oprócz dobrej zabawy także wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze swo­ich wód. Nie jest to na pewno typowe uzdro­wi­sko, ale wła­ści­wo­ści wody połą­czone z zabie­gami SPA powo­dują, że Terma Białka jak naj­bar­dziej może być trak­to­wana jak małe sana­to­rium.

Naj­waż­niej­sze jest oczy­wi­ście to, że trudno zna­leźć lep­sze atrak­cje w górach. Terma Białka przy­sto­so­wana jest tak do przyj­mo­wa­nia osób doro­słych, jak i nawet cał­kiem małych dzieci znaj­du­ją­cych się pod opieką ich rodzi­ców. Cały teren podzie­lony jest na trzy czę­ści, dzięki czemu można cie­szyć się wodą dokład­nie w taki spo­sób, jak się nam to podoba. Naj­więk­sza część kom­pleksu to tak zwana strefa zabawy, w któ­rej czas można spę­dzać bar­dzo aktyw­nie bawiąc się w wodzie na wiele spo­so­bów i korzy­sta­jąc z licz­nie zgro­ma­dzo­nego tutaj sprzętu, w tym naj­więk­szego w kraju kom­pleksu zamknię­tych zjeż­dżalni. Druga co do wiel­ko­ści część Terma Białka to strefa relaksu, gdzie naszym celem jest uspo­ko­je­nie się, sko­rzy­sta­nie z róż­nego rodzaju prą­dów wod­nych, a także kąpieli z bąbel­kami. Bez­po­śred­nio do tej czę­ści przy­lega też sau­na­rium – kom­pleks skła­da­jący się z kilku typów saun oraz z basenu, w któ­rym należy się schło­dzić po sko­rzy­sta­niu z każ­dej z nich.

Sau­no­wa­nie w Białce Tatrzań­skiej, jak i wszyst­kie inne aktyw­no­ści, w jakie można się zaan­ga­żo­wać na tere­nie obiektu, są porząd­nie uzbro­jone w cała infra­struk­turę pomoc­ni­czą, czyli innymi słowy, jeśli ktoś chce się zre­lak­so­wać w jacuzzi z bli­ską osobą i z butelką szam­pana, nie ma ku temu żad­nych prze­ciw­wska­zań.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ćwiczenia logopedyczne do druku

Znaleziony temat: ćwiczenia logopedyczne do druku Poradnikowy artykuł: „Ćwiczenia logopedyczne do druku – jak poprawić mowę i wymowę” Czy zdarza ci się czasami mieć trudności

Czytaj więcej »

keep be active

Znaleziony temat: keep be active Jak utrzymać aktywność fizyczną i zdrową dietę – poradnik W dzisiejszych czasach, kiedy większość z nas spędza wiele godzin przed

Czytaj więcej »

be active lublin

Znaleziony temat: be active lublin Poradnik: Jak schudnąć i zadbać o swoją kondycję z programem Be Active i Ewą Chodakowską Wprowadzenie: Jeśli marzysz o zgrabnej

Czytaj więcej »

automasaż relaksacyjny

Znaleziony temat: automasaż relaksacyjny Automasaż relaksacyjny – jak zadbać o swoje ciało? W dzisiejszych czasach wiele osób boryka się z problemem stresu i napięcia. Praca,

Czytaj więcej »

ile trening w tygodniu

Znaleziony temat: ile trening w tygodniu Ile treningów w tygodniu powinienem wykonywać, aby być aktywnym? W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z

Czytaj więcej »

z media plan

Znaleziony temat: z media plan Jak skutecznie schudnąć i poprawić kondycję fizyczną? Oto poradnik dla wszystkich tych, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu i

Czytaj więcej »

plan 6 letni kot

Znaleziony temat: plan 6 letni kot 6-letni kot i jego aktywność – poradnik dla właścicieli W dzisiejszych czasach dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną staje

Czytaj więcej »

helena chodkowska

Znaleziony temat: helena chodkowska Poradnik: Jak schudnąć i poprawić kondycję z Ewą Chodakowską Czy marzysz o zgrabnej sylwetce i pełnym energii życiu? Jeśli tak, to

Czytaj więcej »

chodakowska 50; warszawa

Znaleziony temat: chodakowska 50; warszawa Jak być aktywnym i zdrowym – poradnik Ewy Chodakowskiej Chcesz schudnąć, poprawić swoją kondycję i wzmocnić mięśnie? Ewa Chodakowska, znana

Czytaj więcej »
pożyczki z bik

Pożyczki on-line

Myślisz nad tym, czy pożyczki online to coś, co może dopomóc gospodarstwu? Wielokrotnie mamy możliwość zasłyszeć o jakiejś beznadziejnej okoliczności. Zwłaszcza powinno się mieć na

Czytaj więcej »

chodakowska 12a

Znaleziony temat: chodakowska 12a Jak być aktywnym i zdrowym – poradnik Ewy Chodakowskiej Chodakowska 12a – to adres, który kojarzy się wielu osobom z jednym

Czytaj więcej »

body zwiastun

Znaleziony temat: body zwiastun Jak schudnąć i poprawić kondycję fizyczną? Poradnik dla aktywnych osób Czy marzysz o smukłej sylwetce i lepszej kondycji fizycznej? Jeśli tak,

Czytaj więcej »

ćwiczenia czynno bierne

Znaleziony temat: ćwiczenia czynno bierne Jak schudnąć i poprawić kondycję za pomocą ćwiczeń czynno-biernych? Jeśli chcesz schudnąć i poprawić swoją kondycję, ćwiczenia czynno-bierne mogą być

Czytaj więcej »

Ginekologia estetyczna a zdrowie

Nowoczesne zabiegi ginekologii estetycznej służą nie tylko do odmładzania kobiecych stref intymnych. Niwelują także przyczyny nawracających infekcji czy nietrzymania moczu. To zabiegi, które w znaczący

Czytaj więcej »

dieta długowieczności

Znaleziony temat: dieta długowieczności Dieta długowieczności – jak być aktywnym i zdrowym przez wiele lat? Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest dbanie

Czytaj więcej »