Termy w Białce Tatrzań­skiej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Termy w Białce Tatrzań­skiej

Na basen w góry? Opcja zde­cy­do­wa­nie nie­orto­dok­syjna, ale oka­zuje się, że może to być wyjąt­kowo cie­kawa pro­po­zy­cja nawet dla spę­dze­nia całego week­endu. Pro­po­nuje nam ją Białka Tatrzań­ska.

Termy w Białce Tatrzań­skiej
Termy w Białce Tatrzań­skiej

Terma Białka, bo ten wła­śnie ośro­dek powi­nien zna­leźć się w cen­trum naszego zain­te­re­so­wa­nia, to cały kom­pleks wypo­czyn­kowy zor­ga­ni­zo­wany w samym cen­trum Pod­hala. Watro dodać, że współ­pra­cuje on z wie­loma miej­scami, pen­sjo­na­tami i hote­lami, gdzie zatrzy­my­wać się mogą tury­ści, więc nie ma abso­lut­nej koniecz­no­ści, by koniecz­nie wybie­rać noc­legi w Białce Tatrzań­skiej. Terma Białka może być bar­dzo łatwo i szybko osią­gnięta z każ­dego miej­sca w oko­licy. Dojazd nie sta­nowi pro­blemu, ale oczy­wi­ście nie to jest naj­waż­niej­sze, jeśli cho­dzi o baseny ter­malne Pol­ski.

Terma Białka jest ośrod­kiem natu­ral­nym, co ozna­cza, że woda jest tutaj dostar­czana i pod­grze­wana przez natu­ralne pro­cesy zacho­dzące w głębi ziemi. Nie jest to bez zna­cze­nia, ponie­waż dzięki temu aqu­apark Terma Białka staje się ośrod­kiem pro­po­nu­ją­cym oprócz dobrej zabawy także wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze swo­ich wód. Nie jest to na pewno typowe uzdro­wi­sko, ale wła­ści­wo­ści wody połą­czone z zabie­gami SPA powo­dują, że Terma Białka jak naj­bar­dziej może być trak­to­wana jak małe sana­to­rium.

Naj­waż­niej­sze jest oczy­wi­ście to, że trudno zna­leźć lep­sze atrak­cje w górach. Terma Białka przy­sto­so­wana jest tak do przyj­mo­wa­nia osób doro­słych, jak i nawet cał­kiem małych dzieci znaj­du­ją­cych się pod opieką ich rodzi­ców. Cały teren podzie­lony jest na trzy czę­ści, dzięki czemu można cie­szyć się wodą dokład­nie w taki spo­sób, jak się nam to podoba. Naj­więk­sza część kom­pleksu to tak zwana strefa zabawy, w któ­rej czas można spę­dzać bar­dzo aktyw­nie bawiąc się w wodzie na wiele spo­so­bów i korzy­sta­jąc z licz­nie zgro­ma­dzo­nego tutaj sprzętu, w tym naj­więk­szego w kraju kom­pleksu zamknię­tych zjeż­dżalni. Druga co do wiel­ko­ści część Terma Białka to strefa relaksu, gdzie naszym celem jest uspo­ko­je­nie się, sko­rzy­sta­nie z róż­nego rodzaju prą­dów wod­nych, a także kąpieli z bąbel­kami. Bez­po­śred­nio do tej czę­ści przy­lega też sau­na­rium – kom­pleks skła­da­jący się z kilku typów saun oraz z basenu, w któ­rym należy się schło­dzić po sko­rzy­sta­niu z każ­dej z nich.

Sau­no­wa­nie w Białce Tatrzań­skiej, jak i wszyst­kie inne aktyw­no­ści, w jakie można się zaan­ga­żo­wać na tere­nie obiektu, są porząd­nie uzbro­jone w cała infra­struk­turę pomoc­ni­czą, czyli innymi słowy, jeśli ktoś chce się zre­lak­so­wać w jacuzzi z bli­ską osobą i z butelką szam­pana, nie ma ku temu żad­nych prze­ciw­wska­zań.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ewa chodakowska pilates youtube

Znaleziony temat: ewa chodakowska pilates youtube Ewa Chodakowska – jak zacząć trening pilates? Poradnik dla początkujących Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej popularnych trenerów fitness

Czytaj więcej »

store be active

Znaleziony temat: store be active Jak być aktywnym i zdrowym – poradnik Ewy Chodakowskiej Jeśli chcesz schudnąć i poprawić swoją kondycję, warto zacząć od wprowadzenia

Czytaj więcej »

dieta hcg

Znaleziony temat: dieta hcg Poradnik: Jak schudnąć z pomocą diety HCG i treningu Czy marzysz o zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów i poprawieniu swojej kondycji? Jeśli

Czytaj więcej »

dieta keto zapach z ust

Znaleziony temat: dieta keto zapach z ust Poradnik: Jak uniknąć nieprzyjemnego zapachu z ust na diecie keto? Dieta keto, znana również jako dieta ketogeniczna, jest

Czytaj więcej »

plan za vikendica

Znaleziony temat: plan za vikendica Jak schudnąć i być aktywnym w weekend? Oto poradnik Weekend to czas, który większość z nas przeznacza na odpoczynek i

Czytaj więcej »

how to be active listening

Znaleziony temat: how to be active listening Jak być aktywnym słuchaczem – poradnik W dzisiejszym zabieganym świecie coraz trudniej jest skupić się na drugim człowieku

Czytaj więcej »

Jak wyleczyć egzemę?

Egzema jest bardzo uciążliwą dolegliwością skórną. Może pojawić się w każdym wieku i niezależnie od statusu majątkowego człowieka. U jednych trwa parę miesięcy, a u

Czytaj więcej »

leite na dieta

Znaleziony temat: leite na dieta Poradnik: Jak wprowadzić mleko do diety i być aktywnym Jeśli chcesz schudnąć i jednocześnie być aktywnym, wprowadzenie mleka do swojej

Czytaj więcej »

fodmap dieta przepisy

Znaleziony temat: fodmap dieta przepisy „FODMAP dieta – przepisy dla aktywnych” Jeśli jesteś osobą aktywną i jednocześnie zmagasz się z problemami trawiennymi, to FODMAP dieta

Czytaj więcej »

tbc trening

Znaleziony temat: tbc trening Jak schudnąć i poprawić kondycję fizyczną? Oto poradnik treningowy dla wszystkich, którzy chcą być aktywni i zdrowi. W artykule omówimy różne

Czytaj więcej »

chce schudnąć 10kg

Znaleziony temat: chce schudnąć 10kg Jak schudnąć 10 kg – poradnik dla aktywnych Chcesz schudnąć 10 kg i nie wiesz od czego zacząć? Nie martw

Czytaj więcej »

ewa chodakowska od zera

Znaleziony temat: ewa chodakowska od zera Jak zacząć swoją przygodę z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia? Ewa Chodakowska od zera pokaże Ci, jak to

Czytaj więcej »

pomarańcza w ciąży

Znaleziony temat: pomarańcza w ciąży Jak utrzymać aktywność fizyczną w trakcie ciąży? Ciąża to wyjątkowy okres w życiu każdej kobiety, który niesie ze sobą wiele

Czytaj więcej »

how to bsnl recharge plan

Znaleziony temat: how to bsnl recharge plan Jak aktywować plan doładowania BSNL i osiągnąć swoje cele z Ewą Chodakowską Czy chciałbyś schudnąć i poprawić swoją

Czytaj więcej »

ćwiczenia geografia klasa 6

Znaleziony temat: ćwiczenia geografia klasa 6 Jak schudnąć i poprawić kondycję fizyczną z pomocą Ewy Chodakowskiej Jeśli jesteś uczniem klasy szóstej i chcesz poprawić swoją

Czytaj więcej »